پنجشنبه 05 آذر 1394  |   | ورود به سايت
  

 امور کالا

 

اداره کل برنامه ریزی و امور مالی
اداره کل منابع انسانی
 اداره کل خدمات رفاهی و اجتماعی
 اداره کل بازنشستگی
 اداره کل آموزش
مدیریت مرکز بهداشت و درمان
مدیریت امور ایثارگران
مدیریت مطالعات سرمایه انسانی
مدیریت اداری
اداره کل امور کالا

الف: مأموريت
ب: اهم وظايف ، اختيارات و مسئوليت ها
ج: واحدهاي تابعه اداره کل امور كالا

 

الف : مأموريت

تهيه و تدارک ، نگهداري و توزيع اقلام و کالاهاي موردنياز سازمان بطور مناسب در چهارچوب مقررات ، ضوابط و برنامه ريزيهاي مصوب.
 

ب : اهم وظايف و اختيارات
1- برقراري ارتباط با شرکتهاي سازنده يا فروشنده کالا و خدمات در داخل و خارج از کشور.
2- تدوين شرايط ، تهيه فرمها و دستورالعملها و تنظيم کليه امور مربوط به قراردادها و مناقصه هاي داخلي و بين المللي با هماهنگي واحدهاي تخصصي سازمان و در چارچوب قوانين و مقررات.
3- ايجاد هماهنگي و اعمال همکاري لازم با واحدهاي سازمان جهت شناخت نيازها و رعايت نظرات آنها در مورد کميت ، کيفيت و مشخصات فني کالاهاي موردنياز .
4- دريافت نياز از واحدهاي سفارش دهنده همراه با مشخصات فني کالاي مربوطه .
5- اعلام کالاهاي موردنياز و مشخصات فني آنها به فروشندگان کالا.
6- دريافت پيشنهادات از فروشندگان و ارجاع مشخصات فني به حوزه هاي تخصصي به منظور بررسي و انتخاب بهترين فروشنده از نظر شرايط و مشخصات فني.
7- دريافت مشخصات فني اجناس و کالاهاي انتخاب شده از حوزه هاي تخصصي و دعوت از بالاترين مقام 000واحد ذينفـــع به منظور بررسي اقتصادي/ فني پيشنهادات ارائه شده و تهيه گزارش جامع براي کميسيون هاي مناقصه يا معاملات .
8- دريافت مصوبه کميسيون مناقصه يا معاملات .
9- اقدام به تامين کالاهاي موردنياز براساس اولويت هاي تعيين شده در شوراي برنامه ريزي خريد سازمان.
10- انجام عمليات مربوط به گشايش اعتبار ، بيمه ، حمل و نقل کالا ، ترخيص کالا و تحويل کالاهاي خريداري شده به انبارهاي سازمان.
11- نگهداري کالاهاي خريداري شده با رعايت استانداردها و ضوابط با استفاده از روشهاي صحيح نگهداري و انبارداري ازنظر عملياتي و اطلاعاتي.
12- توزيع کالاهاي موردنياز حوزه ها و مرکز سازمان براساس برنامه ريزي مصوب.
13- همکاري با اداره کل بودجه در برآورد بودجه ارزي و ريالي جهت خريد کالاي موردنياز سازمان .


ج : واحدهاي تابعه اداره کل امور کالا

دفتر مديرکل
شوراي برنامه ريزي خريد
گروه کارشناسي
مديريت سفارشات خارجي
قسمت سفارشات داخلي
قسمت ترخيص و اعتبارات
مديريت انبارها
قسمت عمليات و کنترل اجناس دريافتي
قسمت اداري


دفتر مدير کل
ماموريت :
انجام خدمات دفتري مديرکل امور کالا و پيگيري انجام دستورات وي در واحدهاي تابعه.

اهم وظايف واختيارات :
1- دريافت و ثبت مکاتبات ، اسناد و مدارک واصله و صادره در دفاتر مربوط.
2- ترتيب و تنظيم نامه ها و مکاتبات و گزارشهاي واصله جهت ملاحظه مديرکل امور کالا.
3- تنظيم اوقات ملاقات و جلسات مديرکل امورکالا و تهيه و تنظيم و ارسال دعوت نامه جلسات و دعوت از اشخاص براي شرکت در جلسات.
4- بايگاني اسناد و مدارک و سوابق موضوعي حسب مورد .
5- پاسخ به مراجعان تلفني و حضوري و راهنمايي آنان ضمن هماهنگي با واحدهاي ذيربط.
6- جمع آوري گزارشهاي واحدهاي تابعه اداره کل و ارسال آن به مديريت اطلاعات و برنامه ريزي.


شوراي برنامه ريزي خريد
شوراي مزبور مرکب از اعضاي زير در اداره کل امور کالا تشکيل مي شود:
_ معاون اداري و مالي سازمان
_ معاون بهره برداري فني
_ رئيس حوزه رياست و معاون برنامه ريزي و تحقيقات
_ معاون طرح و توسعه
_ مدير کل امور کالا
_ نماينده حوزه مربوطه حسب مورد

وظايف شورا
_ بررسي و تصويب سياستهاي سازمان در زمينه خريد از داخل و خارج کشور .
_ تعيين اولويت ها و تصويب بودجه پيشنهادي جهت خريد کالا.
_ بررسي گزارشهاي ساليانه امور کالا و تصويب گزارش نهايي جهت تقديم به رئيس سازمان .
اين شورا حداقل سالي چهاربار و در سايـر مواقع ضـــروري ، به دعوت مديرکل امور کالا تشکيــل جلسه مي دهد.


گروه کارشناسي

ماموريت :
ارائه خدمات تخصصي مشورتي در زمينه ايفاي ماموريت اداره کل امور کالا.

اهم وظايف و اختيارات :
1- تهيه و تدوين شکل کلي قراردادهاي خريد خدمات و کالا با همکاري اداره کل امور حقوقي سازمان.
2- کنترل صحت و انطباق قراردادهاي منعقد و تلاش درجهت تامين منافع سازمان در اين مورد.
3- کسب اطلاع از آخرين مصوبات ، مقررات و دستورالعملهاي مربوط به عبور و مرور کالا از مرزهاي کشور (مسائل گمرکي).
4- ارائه نظرات تخصصي کارشناسي در زمينه کليه عمليات تامين و تدارک و ترخيص و .... بويژه در مورد اختلاف بين سازمان و فروشنده .
5- بررسي سيستمهاي اطلاعاتي و عملياتي و نظام کالا و تلاش براي رفع نواقص ، مشکلات و تنگناها با همکاري و هماهنگي مديريت اطلاعات و برنامه ريزي حوزه اداري و مالي و معاونت برنامه ريزي و تحقيقات .
6- تهيه و پيشنهاد روشها و دستورالعملهاي جديد در مورد طبقه بندي و کدگذاري کالا ، کنترل موجودي ، انبارداري و انبارگرداني ، سفارشات ، خريد ، حمل و بيمه و ترخيص .... و نحوه گزارش دهي .
7- ايجاد هماهنگي واحدهاي تابعه اداره کل امور کالا از نظر رعايت روشها و دستورالعملها و مقررات سازمان.
8- ارائه روشها جهت کنترل عملکرد انبارهاي مختلف از نظر رعايت اصول و دستورالعملهاي تعيين شده .
9- تنظيم بودجه جاري واحدکالا.
10- همکاري در تنظيم بودجه پيشنهادي خريد سازمان با واحدهاي ذيربط به ويژه اداره کل بودجه.
11- تهيه و ارائه گزارش عملکرد اداره کل امور کالا به معاون اداري و مالي سازمان.
12- فعاليتهاي اين دفتر از طريق ايجاد پستهاي مسوول کارشناسي و تخصصي در زمينه هاي حقوقي و قراردادها ، امور بانکي و گمرکي ، سيستمها و روشها و نظام اطلاعاتي ، بودجه و ارزيابي عملکرد ، کنترل عمليات و بازرسي انجام خواهد گرفت.


مديريت سفارشات خارجي
ماموريت :
برآورد نيازهاي سازمان به کالاها و اجناس ساخت خارج از کشور و اقدام در جهت سفارش و خريد آنها .

اهم وظايف و اختيارات :
1- گردآوري طبقه بندي تنظيم فهرست نيازها براساس اطلاعات دريافتي از منابع داخل و خارج از اداره کل امور کالا.
2- تنظيم سفارشها و تعيين نوع ، روش و دفعات سفارش براساس نوع و ميزان کالاهاي موردنياز.
3- پيگيري و تماس با فروشندگان مختلف براي دريافت پاسخ لازم و تحصيل بهترين شرايط ممکن از نظر قيمت ، مدت تحويل ، ضمانت ، کيفيت و غيره .
4- بررسي پيشنهادهاي دريافتي و مقايسه کامل آنها با يکديگر و قيمتهاي بين المللي از يک طرف و مقايسه با سوابق موجود درباره خريدهاي گذشته از طرف ديگر.
5- تهيه گزارش از چگونگي جريان خريد و انتخاب فروشندگان براي شرکت در پيشنهاد و انتخاب فروشنده جهت مراجع ذيربط سازمان.
6- انجام کليه عمليات تدارک و خريد و تامين کالا از خارج کشور.


قسمت سفارشات داخلي
ماموريت :
برآورد نيازهاي سازمان به کالاها و اجناس ساخت داخل کشور و اقدام جهت سفارش و خريد آنها.

اهم وظايف و اختيارات :
1- گردآوري ، طبقه بندي و تنظيم فهرست نيازها براساس اطلاعات دريافتي از منابع داخل و خارج از اداره کل امور کالا.
2- تنظيم سفارش ها و تعيين نوع ، روش و دفعات سفارش براساس نوع و ميزان کالاهاي موردنياز.
3- پيگيري و تماس با فروشندگان مختلف براي دريافت پاسخ لازم و تحصيل بهترين شرايط ممکن از نظر قيمت، مدت تحويل ، ضمانت ، کيفيت و غيره .
4- بررسي پيشنهادهاي دريافتي و مقايسه کامل آنها با يکديگر و قيمت هاي رسمي داخلي از يک طرف و مقايسه و سوابق موجود درباره خريدهاي گذشته از طرف ديگر.
5- تهيه گزارش از چگونگي جريان خريد و انتخاب فروشندگان براي شرکت در پيشنهاد و انتخاب فروشنده ، جهت مراجع ذيربط سازمان .
6- اخذ تائيد و مجوز خريد از مراجع ذيربط سازمان .
7- انجام کليه عمليات تدارک و خريد و تامين کالا از داخل کشور .
8- ارائه کليه اطلاعات مربوط به خريدهاي دردست اقدام به مديرکل يا گروه کارشناسي.

قسمت ترخيص و اعتبارات
ماموريت :
انجام عمليات و شريفات گمرکي جهت ترخيص کالا و اجناس وارداتي سازمان از گمرکات کشور و انجام امور مربوط به ثبت و گشايش اعتبارات اسنادي.

اهم وظايف و اختيارا ت:
1- آشنايي کامل با مقررات و دستورالعمل مربوط به عمليات بانکي و بيمه .
2- آشنايي با آخرين مصوبات ، مقررات و دستورالعملهاي مربوط به عبور و مرور کالا از مرزهاي کشور و مسائل گمرکي و ارائه به راه حل هاي مناسب .
3- انجام عمليات بانکي و اعتباري و اخذ مجوزهاي کشوري ، مسائل بيمه ، حمل ، حمل و نقل و انجام عمليات ترخيص و عمليات گمرکي .
4- ارائه کليه اطلاعات مورد درخواست درخصوص کالاهاي بين راهي به مديرکل يا گروه کارشناسي و قسمت عمليات و کنترل اجناس دريافتي .


مديريت انبارها
ماموريت :
اداره مربوط به نگهداري کالاها و اجناس خريداري شده در انبار براساس قواعد و ضوابط فني و مالي و تحويل آنها به متقاضيان براساس ضوابط و مقررات مصوب.

اهم وظايف و اختيارات:
1- دريافت اطلاعات مربوط به کالاهاي مورد سفارش در راه.
2- پيش بيني فضاي مناسب جهت انبار کردن و نگهداري اجناس خريداري شده.
3- کنترل دقيق کمي و کيفي اجناس وارده به انبار با توجه به موارد ذکر شده در اسناد خريد و گزارش قسمت کنترل دريافت.
4- تعداد واقعي اجناس دريافتي و ارسال نسخه هاي مختلف به واحدهاي ذينفع.
5- تعيين نوع اجناس از نظر داشتن يا نداشتن سابقه در انبار و تعيين کد جنس براي اجناس خريداري شده.
6- نگهداري از اجناس موجود در انبارها با روش صحيح و طبق استانداردها.
7- تحويل اجناس موردنياز واحدهاي مختلف سازمان براساس برنامه پيش بيني شده و تاييد واحد ستادي از طريق صدور حواله انبار.
8- نگهداري اطلاعات به روز در مورد موجودي انبار ، اجناس در راه ، درخواست هاي باقيمانده و اجناس مورد سفارش.
9- همکاري با اداره کل امور مالي سازمان در رابطه با انبارگرداني و صورت برداري از اجناس انبار و امور سازمان.
10- همکاري با حسابداري انبار و اموال در زمينه تهيه و تنظيم اسناد لازم وساير فعاليت هاي آن.
11- همکاري با واحدهاي ذيربط و ذينفع و اداره کل بودجه در تهيه و تدوين بودجه خريد سازمان.
12- تهيه گزارش هاي اطلاعاتي در زمينه سفارش و خريد کالا.
13- ارائه اطلاعات موردنياز واحدهاي تخصصي ، حسب مورد .


قسمت عمليات و کنترل اجناس دريافتي
ماموريت :
کنترل کمي و کيفي اجناس و کالاهاي خريداري شده قبل از ورود به انبارهاي سازمان به منظور حصول اطمينان از صحت و سلامت آنها و تطبيق خريد هاي انجام شده با درخواست خريد.

اهم وظايف و اختيارات:
1- دريافت اجناس رسيده از نماينده واحد مسوول ترخيص يا کار گزارش ترخيص و يا مامورين خريد و صدور قبض رسيد کالا بصورت مستند و تنظيم صورت مجلس خسارات يا کمبودهاي ظاهري نسبت به محموله مورد سفارش.
2- کنترل کمي کالاهاي دريافتي و تهيه گزارش کمبودها.
3- کنترل کيفي کالاهاي دريافتي با همکاري واحد سفارشات و خريد واحد تخصصي و سفارش دهنده .
4- تهيه صورت مجلس از خسارات وارده به مورد خريد ، با نظارت و حضور نماينده واحد اموال و بيمه سازمان.
5- تهيه گزارش جامع و کامل کمبودها و نقايص کمي و کيفي در مورد محموله هاي وارده جهت مديريت واحد کالا و حوزه سفارش دهنده (متقاضي).
6- پيگيري مداوم تا رفع نقص و کمبود واحد خسارت از شرکت فروشنده با شرکتهاي بيمه.
7- تحويل اجناس کنترل شده به انبارهاي مربوطه و دريافت نسخه هاي مربوط به قبض رسيد جنس ، از انبار.

قسمت اداري
ين قسمت، مسووليت ارائه خدمات اداري و پرسنلي را به واحدهاي تابعه اداره کل کالا بعهده دارد و وظايف آن بشرح زير است:
1- دريافت ، ارسال ، ثبت و نگهداري مکاتبات حوزه کالا.
2- ايجاد و نگهداري پرونده قسمتي کارکنان.
3- ايجاد بايگاني منظم متمرکز و متناسب با حجم و حساسيت فعاليتهاي مختلف امور کالا (سفارشات ، اعتبارات ، ترخيص ، انبارها و غيره).
4- پيشنهاد به موقع ترفيع و تغيير شغل کارکنان و پيگيري آن .
5- صدور احکام ماموريت ، انتقال هاي داخلي ، مرخصي و غيره.
6- همکاري در پيش بيني بودجه لازم براي فعاليت هاي مربوطه.
7- انجام امور مربوط به رفاه کارکنان.
8- بررسي تامين و تحويل ملزومات اداري و اموال حوزه.
9- تهيه و ارسال گواهي انجام کارکنان واحد اعم از رسمي ، قراردادي و حق الزحمه اي به واحدهاي ذيربط جهت پرداخت حقوق و مزايا .
10- انجام ساير خدمات اداري در ارتباط با مراجع ذيربط.
11- انجام امور مربوط به خدمات ترابري ادراه کل کالا با همکاري و به نمايندگي از ترابري کل .

 

بازگشت