نسیم روضه وزیده محرم آمده است
                                     زمان گریه به ارباب عالم آمده است
                                                                   دوباره بیرق و پرچم دوباره طبل و کتل
                                                                                          که ماه مرثیه وغصه و غم آمده است