سیزدهمین همایش و هفتمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها
سیزدهمین همایش و هفتمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها

سازمان جهاد دانشگاهی تهران با همکاری دانشگاهها و مراکز علمی - تحقیقاتی، سازمانها و دستگاههای اجرایی دولتی و خصوصی کشور،"سیزدهمین همایش و هفتمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها" را با شعار نظام پیشنهادها، عرصه اقدام و عمل د رتحقیق اقتصاد مقامتی در تاریخ 16 و 17 آذر ماه سال جاری در دانشگاه تهران برگزار می نماید.

 

 

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 آبان 1395