مشاركت فوق العاده خيرين فارس در طرح هاي رمضاني صدا و سيما
مردم استان فارس بيش از 14ميليارد تومان در حمايت از برنامه هاي خيريه رمضان ، مشاركت كردند .

به گزارش روابط عمومي رسانه ملي ،در پي فراخوان عمومي صدا و سيماي مركز فارس در برنامه هاي مختلف رمضان امسال،براي مشاركت مردمي در طرح هاي خيريه، مانند كمك به آزادي زندانيان جرايم غير عمد و "طرح محسنين" ،مردم استان فارس در مجموع 14ميليارد و 420ميليون تومان كمك نقدي و غير نقدي كردند .

آمار اوليه جذب كمك هاي مردمي در ماه مبارك رمضان با كمك برنامه هاي "مهموني" و "جشن رمضان " كه از سيماي فارس پخش مي شد نشان مي دهد، مشاركت مردمي با كميته امداد امام خميني در  طرح "محسنين" براي حمايت از ايتام به حمايت خيرين از 16000نفر انجاميد كه در ميان استان هاي كشور بي نظير بوده است.

به گفته مسئولان كميته امداد امام خميني در استان فارس، بيش از شش ميليارد و هشتصد ميليون تومان هداياي نقدي و غير نقدي در اين طرح جمع آوري شد.

مسئولان ستاد ديه در اين استان نيز اعلام كرده اند فراخوان براي مشاركت مردم در طرح آزاد سازي زندانيان جرايم غير عمد باعث شده مردم با اهداء 5 ميليارد و چهارصد ميليون تومان كمك، كه بيش از چهار برابر كمك هاي سال گذشته بوده است ، موجبات آزادي 120 زنداني را فراهم آورند.

در كنار اين كمك ها، كمك يك ميليارد و دويست ميليون توماني مردم به بيمارستان خيريه سرطان جنوب را نيز بايد لحاظ كرد كه با اين  ارقام ، مردم فارس ،ركورد قابل توجهي درمشاركت مردمي در امور خيريه برجاي گذاشته اند.

مسئولان كميته امداد امام خميني در استان فارس ستاد ديه استان و بيمارستان خيريه سرطان جنوب از صدا و سيماي مركز فارس به خاطر همكاري براي جمع  آوري اين حجم از كمك ها قدرداني كرده اند .

تاریخ انتشار: چهارشنبه 7 تیر 1396