شورای امر به معروف سازمان صدا از حيث جايگاه سازماني، نيروي انساني و شرح وظايف و امكانات،اولین شورای سازمان صداوسيما محسوب مي‌شود كه مأموريت اصلي آن عبارتست از: « احیاءامر به معروف و نهی از منکر و افزایش مسوولیت اجتماعی و از بین بردن بی تفاوتی است که در چارچوب اصول و سياست‌هاي سازمان صداوسيما و هماهنگي، ارزيابي و سازماندهي ،طلایه داران معروف سازمان براساس اصل هشتم قانون اساسی فعالیت می کند.