اولین گردهمایی مسئولین نواحی و سرگروههای یاوران معروف اسفند 96 - مشهد مقدس