دومین گردهمایی مسئولین نواحی و سرگروههای طلایه داران معروف