بازدید قائم مقام معاونت برنامه ریزی از دبیرخانه شورای امربه معروف