جلسه دبیر شورای امربه معروف و نهی از منکر با مدیر شبکه افق