امربه معروف و نهی از منکر از زبان شهید بیضایی
امربه معروف و نهی از منکر از زبان شهید بیضایی

امربه معروف یعنی دل دادن به دل اشخاصی که به هر دلیلی از دین ، اسلام و حکومت زدهن شده اند. علت را بیابید شاید اشخاصی موجب انحراف جوانان از دین هستند . با سرکوب کردن جوانان دل صاف نمیشود . هنر این است که از حرهای زمان ، حر بسازیم .

                                                 

                                      هنر نزد مردان خداست

تاریخ انتشار: یکشنبه 31 فروردین 1399