امر به معروف و نهی از منکر، این دو فرشته نیکی و مهر، نگاهبان انسان و جامعه از هبوط و سقوط در دره تاریکی است

کلیپ های آموزنده