مدارک لازم جهت برقراری حقوق وظیفه وراث

ارائه برگه انحصار وراثت

کپی تمام صفحات شناسنامه مرحوم و کپی کارت ملی

کپی تمام صفحات شناسنامه همسر و کپی کارت ملی

کپی شناسنامه فرزندان تحت کفالت

 کپی فرم استشهادیه

ارائه گواهی دانشجویی برای فرزندان ذکور بالای 20 سال

کپی گواهی فوت

توجه: در هنگام ارائه مدارک بالا همراه داشتن اصل شناسنامه ها و کارت ملی الزامی است.

نکته: پس از تهیه مدارک فوق ورثه قانونی بازنشسته سازمان می توانند با مراجعه به امور اداری اداره کل بازنشستگی نسبت به اخذ حکم حقوقی وراثت و برقراری حقوق وظیفه اقدام نمایند.

 

 
پرونده شخصی

بازنشستگان محترم سازمان صداوسیما می توانند با مراجعه به پرونده شخصی خود از وضعیت عائله تحت کفالت خود مطلع گردند.

ضمنا می توانند نسبت به مشاهده احکام حقوقی بازنشستگی و فیش های حقوقی و چاپ آن در پرونده شخصی اقدام نمایند.