آدرس پست الکترونیکی : bazneshaste@irib.ir

 

 فهرست اسامی و شماره تلفن همکاران اداره‌کل بازنشستگی

 

مستقیم

داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

واحد

 

 

مدیرکل

-

حوزه

ریاست

22013618

22014710

7150

7560

7085

مشاور مدیرکل

سعید عابدینی

مسئول تدارکات

میثم خلیفی

مسئول دفتر مدیرکل

علی نیرومند

متصدی دفتر مدیرکل

مهران طایفه

 

دکتر اسدی

 

خانم رستمی

 

خانم قربانی

22013864

7004

مدير مالي

شهرام سهرابی

مدیریت

مالی

22013864

7004

مسئول دفتر مالي

وحید زندی

 

7608

كارشناس مالي

آقای ایشانی

 

7002

کارشناس مالی

آقای سیف

 

7002

كارشناس مالي دفترداري

خانم چهارمحالی

 

7511

كارشناس مالي پرداخت حقوق

خانم نوروزی

 

7511

كارشناس مالي پرداخت حقوق

خانم شجاعی

 

7511

 

خانم صادقی

 

7608

کارشناس مالی صندوق

علیرضا محمدی

22013864

-

صدور چک

داود كرمي

 

7608

کارشناس مالی صندوق

خانم آبنوچ

 

-

تایپ مالی

خانم نظری

22057711

7001

مدير رفاه و تعاون

دکتر صاحب

مدیریت

رفاه و تعاون

22057711

7001

مسئول دفتر

تاجیک-سلمری

22014774

7297

صدور معرفی نامه مراکز طرف قرارداد

خانم بیات خانم مهاجری

22014774

7255

امورقراردادها و صدور معرفی نامه

امیر سعیدی

22013551

22653019

7362

مددکارمراکز و وام مراکز

خانم سراب سلطانیه

22652560

6997

وام تهران

خانم مهرگان

22013551

22653019

7362

مددکار تهران

خانم طالبی

22013551

7255

هديه ازدواج- بيمه عمر-كفن و دفن

سلمری - سعیدی

 

 

-

علی دباغ

 

7362

مددكاري تهران

خانم حسين قربان

 

مستقیم

داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

واحد

22013619

7267

مدير اداري

سیدحسن بطحائی

مدیریت اداری

22013619

7267

مسئول دفتر اداری ‏

محسن دولتی

 

-

انتقال کسورات

ابوالفضل ریواز

22053271

-

استعلام و رمز

حکم حقوقی،سند خدمتی تهران و مراکز

خانم عاطفی

   7556  

حکم حقوقی و سند خدمتی تهران و مراکز

خانم میرعلایی

 

7553

مسئول احکام حقوقی تهران و مراکز

خانم شهیدی پارسا

 

7556

حکم حقوقی – سند خدمتی تهران و مراکز

خانم کریمی

 

7561

حکم حقوقی و سند خدمتی تهران و مراکز

سیدحسین فاضلی

 

7553

ابلاغ تهران و مرکز

خانم خادم

 

7561

حکم حقوقی و سند خدمتی تهران و مراکز

حسین کاظمی رودی

 

7023

مسئول سند خدمتی تهران و مراکز

علی حسین نیا

 

7005

کارمند بایگانی

رضا احمدوند

 

7005

مسئول بایگانی

عليرضا رفيعي

 

7005

کارمند بایگانی

مهدی تابان

 

7005

کارمند بایگانی - استعلام و رمز

حمید آهی

22053271

-

حکم حقوقی و سندخدمتی تهران و مراکز

خانم فلاحتگر

 

-

امور تایپ

خانم پوینده وصال

 

 

امور تایپ

خانم منصوري كاشي

 

 

نامه رسان

مجید توکلی

22652519

 

مسئول دبیرخانه

علی امیرمعزی

 

 

-

آقای قره گوزلو

خدمات

-

-

-

آقای شفائی مهر

 

 

-

آقای زارعی