اجراي مقررات و ضوابط مرتبط با برخورداري کارکنان از مزاياي تامين آتيه ، صدور احکام بازنشستگي ، مستمري و وظيفه کارکنان بر اساس آئين نامه استخدامي و برقراري و پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگان ، مستمري بگيران و موظفين و حمايت از آنان از طريق ايجاد امکانات و تسهيلات رفاهي و تعاوني و خدمات اجتماعي .1- انجام کليه امور مربوط به پذيرش و احتساب سوابق خدمت کارکنان در داخل و خارج از سازمان به عنوان سنوات خدمت معتبر

2- محاسبه مبلغ کسور بازنشستگي سهم کارمند و سازمان بهنگام عضويت آنان درصندوق بازنشستگي و ترتيب و تنظيم شرايط و نحوه وصول و يا انتقال وجوه محاسبه شده به صندوق بازنشستگي .

3- دريافت و بررسي تقاضاي بازنشستگي پيش رس متقاضيان و طرح در کميته جهت اتخاذ تصميم .

4- انجام امــور مربـــــوط به کارکناني که طبـــق نظر شوراي پزشکي سازمــان از ادامه خدمــــت معــــاف ميشوند و ترتــيـــب برخـورداري آنان از مقـــررات بازنشستگي و از کارافتادگي .

5- اعلام به موقع فهرست کارکنان مشمول مقررات بازنشستگي به افراد ذيربط و واحدهاي متبوع آنان .

6- صدور احکام بازنشستگي و مستمري و وظيفه و ترتيب برقراري حقوق و مزاياي آنان .

7- انجام کارهاي اداري مربوط به برخورداري بازنشستگان ، مستمري بگيران و موظفين و خانواده تحت تکفل آنان از امکانات و تسهيلات بهداشتي و درماني ، وامهاي ضروري کمک هاي نقدي و غيرنقدي و تعاونيهاي مصرف و مسکن و امکانات فرهنگي و تفريحي درون و برون سازماني .

8- انجام بررسي و ارائه گزارشهاي تحليلي و توجيهي درجهت افزايش حقوق و مزاياي بازنشستگان مستمري بگيران و موظفين و پيگيري اقدامهاي اداري مرتبط با آن .

9- همکاري و ارتباط مستمر با صندوق بازنشستگي سازمان و همچنين اداره کل بودجه و اداره کل امور مالي درجهت کسب منابع و اعتبارات لازم جهت پرداخت حقوق و مزاياي افراد تحت پوشش نظام تامين آتيه .

10- ارائـه خدمات و کمکهاي مختلف درجهت ايجاد کانـون بازنشستــــگان و سايـــرافراد تحت پوشش و خانواده هاي آنان براي استفاده بهنگام نياز.

11- نگهداري اطلاعات ضروري در مورد بازنشستگان و ساير افراد تحت پوشش خانواده هاي آنان براي استفاده بهنگام نياز.

12- پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگان ، مستمري بگيران و موظفين به طور متمرکز و غيرمتمرکز .

13- انجام کليه امور مربوط به افراد مشمول فهرست سپاس سازمان بر اساس ضوابط مصوبدفتر مديريت اداره کل بازنشستگي

اداره امور اداري

اداره حسابداري

اداره رفاه و تعاوندفتر مديريت اداره کل بازنشستگي

ماموريت :

انجام خدمات دفتري و پيگيري دستورات مديريت اداره کل بازنشستگي در واحدهاي تابعه و تهيه گزارش هاي عملکرد مديريت.

اهم وظايف واختيارات :

1- دريافت و ثبت نامه ها ، مکاتبات و اسناد و مدارک واصله به دفتر يا صادره از مديريت .

2- ترتيب و تنظيم گزارشها ، مکاتبات و نامه هاي وارده و آماده کردن آنها جهت ملاحظه مديريت .

3- ترتيب و تنظيم اوقات ملاقات و تهيه و ارسال دعوت نامه براي برگزاري جلسات .

4- نگهداري پرونده قسمتي کارکنان مديريت امور بازنشستگي و اقدام به موقع جهت جمع آوري کارنامه هاي ارزيابي سالانه و ارسال آن به مديريت ارزيابي حقوق و دستمزد .

5- پيگيري اقدامهاي مربوط به برقراري کمک هاي نقدي و غيرنقدي دريافت کارت شناسايي ، استفاده از خدمات تعاونيها .

6- پيگيري در زمينه تهيه لوازم دفتري و اداري و ملزومات موردنياز و همچنين تامين سرويسهاي اداري جهت انجام ماموريت داخل شهريامور اداري

ماموريت :

ماموريت اين اداره عبارت است از انجام کليه فعاليتهاي اداري به منظور نيل به اهداف واحد .

اهم وظايف واختيارات :

1- دريافت درخواست هاي بازنشستگي کارکنان سازمان .

2- دريافت درخواستهاي واحدهاي سازمان درمورد بازنشسته نمودن کارکنان .

3- بررسي درخواستهاي مذکور در دوبند بالا و تطبيق آن با ضوابط و مقررات موجود و طرح آن در هيئت بررسي درخواستهاي بازنشستگي

4- نگهداري و بررسي سوابق خدمت معتبر کارکنان .

5- اعلام موارد بازنشستگي آن دسته از کارکناني که مشمول مقررات بازنشستگي مي شوند به واحدها و مراکز محل خدمت و اداره کل منابع انساني سازمان 6 ماه قبل از تاريخ بازنشستگي .

6- تهيه نامه مربوط به اعلام تمايل واحدها و مراکز به ادامه کارکناني که به سن بازنشستگي رسيده و موافقت خود را با ادامه فعاليت اعلام داشته اند جهت ارسال به رئيس سازمان .

7- ارسال اظهار نظر موافق رئيس سازمان درمورد ادامه فعاليت کارکنان مذکور دربند بالا به اداره کل منابع انساني سازمان و واحد ذيربط.

8- بررسي سنوات خدمت خارج از سازمان کارکنان و تعيين سنوات معتبر ازنظر بازنشستگي بر اساس ضوابط و مقررات مربوط.

9- انجام کليه اقدامات لازم درزمينه بازنشستگي کارکنان رسمي کشوري طبق ضوابط استخدام کشوري .

10- برقراري حقوق بازنشستگي ، مستمري و وظيفه طبق ضوابط و مقررات .

11- تهيه حکم بازنشستگي کارکنان و ارسال آن براي رئيس سازمان جهت امضاء.

12- اقدام لازم درمورد صدور کارت شناسايي بازنشسته و مستمري بگير و کارشناسي است .حسابداري

ماموريت :

ماموريت اين اداره عبارت است از تامين و پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان ، بازنشسته و موظفين و مستمري بگيران .

اهم وظايف و اختيارات :

1- ارسال اطلاعات راجع به کسر مبالغ مزبور به سنوات خدمت معتبر سهم کارمند و سهم سازمان به امور مالي سازمان و جهت واريز به صندوق بازنشستگي .

2- محاسبه و دريافت وجوه لازم جهت پرداخت حقوق بازنشستگي ، مستمري و وظيفه از صندوق بازنشستگي .

3- انجام عمليات مربوط به پرداخت حقوق بازنشستگي ، مستمري و وظيفه به طور متمرکز و از طريق حسابداريهاي مراکز .

4- پيگيـري و دريـافت حقوق بازنشستگي ، مستمري و وظيفه پرداختي به کارمندان رسمي کشور از سازمانها و ارگانهاي ذيربط

5- انجام امور مربوط به وصول کسري حقوق بازنشستگي کارکنان رسمي از کشوري از صندوق بازنشستگي کشور بر اساس مفاد قانون استخدام کشوري.

6- ثبت ، ضبط و نگهداري کليه اطلاعات مربوط به عملکردهاي مالي بر اساس ضوابط و مقررات مربوط .

7- تهيه و ارائه گزارشهاي لازم از فعاليتهاي اداره حسابداري .

8- انجام ساير عمليات مالي که بوسيله هيئت امناء صندوق تامين آتيه برعهده قسمت گذاشته مي شود .رفاه و تعاون

ماموريت :

انجام کليه امور مربوط به استفاده کارکنــان بازنشسته و خانواده آنان درنظرگرفته مي شود.

اهم وظايف و اختيارات :

1- انجام کليه امور مربوط به استفاده کارکنان بازنشسته ، مستمري و وظيفه بگير و خانواده آنان از امکانات بهداشتي و درماني سازمان

2- انجام اقدامات لازم درمورد استفاده کارکنان بازنشسته ، مستمري و وظيفه بگير از مزاياي خواربار ، باشگاهها و...

3- انجام امور مريوط به استفاده کارکنان بازنشسته ، مستمري و وظيفه بگير از امکانات شرکتهاي تعاوني مصرف مسکن .

4- پيشنهاد و انجام ساير اقدامات لازم درمورد ارائه هرگونه خدمات رفاهي به بازنشستگان مستمري بگيران، وظيفه بگيران و خانواده آنان درحدود امکانات .