ردیف    نام و نام خانوادگی  سمت
1 آبتین مهدی‌پور  مدیرکل بازنشستگی
 سید حسن بطحایی  مدیر اداری
3  شهرام سهرابی  مدیر مالی
 سعید عابدینی  مدیر خدمات اجتماعی و رفاهی