ردیف    نام و نام خانوادگی  سمت
1 آبتین مهدی‌پور  مدیرکل
 سید حسن بطحایی  مدیر امور اداری
3  شهرام سهرابی  مدیر امور مالی
 حمید صاحب  مدیر امور رفاه، تعاون و امور اجتماعی