افتتاح سامانه هدایت اتوماتیک و صندوق صوتی اداره کل بازنشستگی توسط جناب آقای کلباسی رییس مرکز سرمایه انسانی(1)