جشن تقدیر و تکریم تازه بازنشسته های رسانه ملی-بهمن97-تهران