بیرجند-خراسان جنوبی-اسفند97-جشن تقدیر و تکریم تازه بازنشستگان