مشهد-خراسان رضوی-اسفند97-جشن تقدیر و تکریم تازه بازنشستگان