تبریز-آذربایجان شرقی-اسفند97-جشن تقدیر و تکریم تازه بازنشستگان