سمنان - شهریور 1398- مراسم تکریم پیشکسوتان مرکز به همراه خانواده ایشان