تکریم بازنشستگان سازمان - دوره اول بازنشستگان تهران-مهر98