دوره تکریم بازنشستگان سازمان - دوره دوم بازنشستگان مراکز-مهر98