مراسم تودیع جناب آقای حمید رستمی و معارفه جناب آقای آبتین مهدی پور مدیران کل بازنشستگی رسانه ملی