بازدید دکتر مهدی پور از نمایشگاه کارآفرینی مهر95-زیباکنار