ضوابط و مقررات ابلاغی بویژه محدودیت ترددها ضوابط و مقررات ابلاغی بویژه محدودیت ترددها
حسب ضوابط و مقررات ابلاغی بویژه محدودیت ترددها در اماکن حیاتی سایت جام جم و لزوم حفظ شان و منزلت بازنشستگان محترم امکان ارائه خدمت آفیش کاری و تردد خودرویی (یک ماه در طول سال) برای فرهیختگان سازمانی ایجاد شد.

اداره کل حفاظت فیزیکی

تاریخ انتشار: شنبه 16 شهریور 1398