رشته ورزشی

نام مربی

ساعت استفاده

روزهای هفته

استخر

شنا

خانمها:

ایزد خواه

خاتم نیا

ملک شاهی

شایگان

 

9 الی 17/30

 

یکشنبه

سه شنبه

 

9 الی13/30

 

پنج شنبه

سالن بدنسازی

تی آر ایکس

خانم عابدینی

11 الی 12

یکشنبه

سه شنبه

 

ایروبیک

خانم مانی

12/15  الی 13/15

* سالن بدنسازی روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 9 الی 17/30 و روزهای پنج شنبه از ساعت  9 الی 13/30دایر می باشد. 

 

 

سالن رزمی

 

تای چی چوان

خانم دیوانی

11/15 الی 12/15

 

یکشنبه

سه شنبه

 

پیلاتس

خانم رضوی

12/15 الی 13/15

تمرینهای سلامتی جسم و روان

خانم واحدی

13/15 الی 14/30   

14/30الی 16

سالن چندمنظوره

والیبال

خانم رشیدی

12 الی 14/30

یکشنبه

سه شنبه

Vip

(روبروی سالن چندمنظوره)

ماساژ

خانم

پورزارع

9 الی  17

یکشنبه

سه شنبه

9 الی13/30

پنج شنبه

سالن

تنیس

روی میز

تنیس روی میز

خانم نیکنامی

12 الی 13/30

13/30 الی 15

یکشنبه

سه شنبه