رشته ورزشی

نام مربی

ایام هفته

ساعت استفاده

بدنسازی

حمید ثابتی

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

12/30  الی 14 (ویژه خانواده و بازنشسته) 

15 الی 18/30 (ویژه کارمندان)

19 الی 20/30 (ویژه مدیران)

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

6 الی 7/30 (ویژه مدیران و معاونین)

 

استخر

سید سعید حسینی

محمد علی حسین پور

خسرو راد صادقی نیا

محمد گل محمدی

محمد اللهیاری

مصطفی حسینی

جمشید تقدیمی

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

6 الی 7/30 (ویژه مدیران)

14 الی 15/15 (ویژه خانواده و بازنشسته)

16 الی 17/15 (ویژه کارمندان)

17/45 الی 19 (ویژه کارمندان)

19/15 الی 20/30 (مدیران و ویژه)

یکشنبه

سه شنبه

پنج شنبه

6 الی 7/30 (ویژه معاونین)

یکشنبه

18 الی 19/45 (حراست و ایثارگران)

تکواندو

--

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

16/30 الی 18/30

کیک بوکسینگ

 

محمد نجم آبادی

 

کشتی

--

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

16/30 الی 18/30

والیبال

شهروز تاروردی زاده

شنبه

دوشنبه

17/30 الی 19

تنیس روی میز

افشین شیروانی

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

16 الی 18/30

تنیس خاکی

حسین شریفی

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

16 الی 18/30

 بیلیارد

--

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

14 الی 19

بسکتبال

عباس آقاکوچکی

دوشنبه

16 الی 17/30

فوتبال چمن طبیعی

محمد جهان شاهلو

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

16 الی 18/30