مدیر عامل  محمد علی شادی

 


مدیر اداری و مالی  بیژن عاشوری

 


مدیر فنی بند الف  مرجان پریدری

 


مدیر فنی بند ب  فاطمه حقیقت