مدیر عامل: سید هاشم نجاتی

 

مدیر اداری و مالی: بیژن عاشوری

 

مدیر تور: محمد محرابیان

 

کانتر فروش خارجی: فاطمه احمدی

 

کانتر فروش داخلی: سپیده عزیزدخت

 

کانتر قطار: ندا میرآخوری