شهادت امام موسی کاظم (ع)

شهادت امام موسی کاظم (ع)

دسترسی به 277 عنوان مقاله علمی مرتبط قابل استفاده در حوزه برنامه سازی

دسترسی به 277 عنوان مقاله علمی مرتبط قابل استفاده در حوزه برنامه سازی

افتتاح مرکز آموزشي شهيد سليماني در مرکز خليج فارس

افتتاح مرکز آموزشي شهيد سليماني در مرکز خليج فارس

پنجمین دوره آزمون مجازی امر به معروف و نهی از منکر با شرکت گسترده همکاران تهران و مراکز استان ها به صورت الکترونیکی برگزار شد.

پنجمین دوره آزمون مجازی امر به معروف و نهی از منکر با شرکت گسترده همکاران تهران و مراکز استان ها به صورت الکترونیکی برگزار شد.

فعالیت های آموزشی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در رسانه ملی

فعالیت های آموزشی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در رسانه ملی

تقویم آموزشی کارکنان سازمان صدا و سیما سال 1399

تقویم آموزشی کارکنان سازمان صدا و سیما سال 1399

لیست برخی از دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته سوم اسفندماه (16 تا 99/12/20)

لیست برخی از دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته سوم اسفندماه (16 تا 99/12/20)

اطلاعیه

اطلاعیه

برخی از دوره های آموزشی سازمان در حوزه خبر (زمستان 1399)

برخی از دوره های آموزشی سازمان در حوزه خبر (زمستان 1399)

برخی از دوره های آموزشی سازمان در حوزه فنی (زمستان 1399)

برخی از دوره های آموزشی سازمان در حوزه فنی (زمستان 1399)

جهش آموزشی در عصر کرونا

جهش آموزشی در عصر کرونا

برخی از دوره های آموزشی سازمان در حوزه رادیو (زمستان 1399)

برخی از دوره های آموزشی سازمان در حوزه رادیو (زمستان 1399)

اطلاعیه ثبت نام آزمون ورودي مقطع دكتري دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملّي و تحقیقات راهبردی سال 1401- 1400

اطلاعیه ثبت نام آزمون ورودي مقطع دكتري دانشگاه و
 پژوهشگاه عالي دفاع ملّي و تحقیقات راهبردی سال 1401- 1400

برنامه اجرایی دوره های آموزشی تا پایان سال جاری

برنامه اجرایی دوره های آموزشی تا پایان سال جاری

شتاب فعالیت های آموزشی در بستر فضای مجازی

شتاب فعالیت های آموزشی در بستر فضای مجازی

راهنمای پیشگیری و کنترل کرونا ویروس 2019 در مراکز آموزشی

راهنمای پیشگیری و کنترل کرونا ویروس 2019 در مراکز آموزشی

شیوه نامه اجرایی فعالیت های آموزشی سازمان

شیوه نامه اجرایی فعالیت های آموزشی سازمان