لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده درهفته سوم اسفندماه( 12/14 الی 19 /95/12) 
     لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده درهفته دوم اسفندماه( 12/7 الی 11 /1395/12) 
   لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده در هفته اول اسفندماه( 11/30 الی 4 /95/12)
   لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده در هفته چهارم بهمن ماه( 11/23 الی 27 /95/11)
   لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده در هفته سوم بهمن ماه( 11/16 الی 20 /95/11)
  لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده در هفته دوم بهمن ماه(11/9 الی 95/11/13)
  لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده در هفته اول بهمن ماه(11/2 الی 95/11/6)
  لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده در هفته چهارم دی ماه (10/25 الی95/10/29)
  لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده در هفته سوم دی ماه (10/18 الی 22 /95/10)
  لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده در هفته دوم دی ماه (10/11 الی95/10/16)
  لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده در هفته اول دی ماه (10/4 الی 9 /95/10)
  لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده در هفته چهارم آذر (9/20 الی95/9/25)
  لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده در هفته اول آذر (8/29 الی 95/9/3)
  لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده در هفته سوم آبان (8/15 الی 95/8/19)