لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته اول شهریور ماه (3 تا 97/6/7)
   لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته آخر مرداد (5/27 تا 97/6/1)
   لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته چهارم مرداد ماه(20 تا 25 /97/5)
   لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته سوم مرداد ماه (13 تا 97/5/19)
 
   لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته اول مرداد ماه و آخر تیر ماه (4/30 تا 97/5/4)
 
 
   لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته دوم تیر ماه (9 تا 97/4/14)
   لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته اول تیرماه (2 تا97/4/7)
   لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته آخر خرداد ماه (3/27 تا31 /97/3)
   لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته اول خرداد ماه (2/29 تا97/3/3)
 
   
    لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته دوم اردیبهشت ماه (8 تا97/2/13)