ردیف واحد شماره داخلی شماره مستقیم
1 دفتر مدیر کل 7266 22013650
2 دفتر طراحی و ارزشیابی

7115(خانم عفت­منش)

7243(خانم ملک)

22013643

3 دفتر ارتباطات آموزش 7568
7286
ــــــ
4 دفتر اجرا و پشتیبانی آموزش 7117
7567
7113
22013854
5 مشاوران 1 7421(آقایان خرازیان ) ـــــ
6 مشاوران 2 7358(خانم­ها دکتر براتی، شیروانی) ـــــ