ردیف واحد شماره داخلی شماره مستقیم
1  مدیر کل آموزش

7266(آقای خدابنده لو)
7568(آقای ذاکری)

7358(خانم­ شیروانی)

22013650(آقای ذاکری)
2 مدیریت طراحی آموزشی

7115(خانم میرزایی)

7243(خانم ملک)

22013643(خانم میرزایی)

3 مدیریت ارتباطات و ارزشیابی 7286(آقای فتحی)

22652817(آقای فتحی)
22652588(کارشناسان ارتباطات- مسئول بورس- مسئول سایت)
22652301(بخش آزمون ها)

4 مدیریت اجراوپشتیبانی آموزش 7117(خانم ثانیان)
7567(خانم افشاری- خانم زرگر)
7301(خانم مقیمی- خانم میناوند)
7302 ( آقای آسمان نسب- آقای ابوالحسنی)
7303(آقای خالق پناه- آقای نوری)
7426(آقای نوری- آقای نیکبخت)
22013854(خانم ثانیان)
5 آموزش معاونت ها   88779664(آموزش معاونت سیما، خانم کلانکی)
22024930-22167583(آموزش معاونت امور استان ها،آقای دستور)
22163991(آموزش معاونت فنی، آقای بحرینی)
22167461(آموزش معاونت سیاسی، آقای شیخ الاسلامی)
22162893(آموزش معاونت برون مرزی، آقای ارسلانی)
22167711(آموزش معاونت صدا، آقای مهدوی)