معرفی اداره کل آموزش سازمان

در سال 1350تلويزيون ملي ايران با راديو ادغام شد و تحت عنوان راديو و تلويزيون ملي ايران فعاليت خود را آغاز كرد و در همين سال كميتـة آمـوزش نيـز تـشكيل شد. هر كدام از واحدهاي اصلي سازمان يك نفر از كاركنان آگاه بـه مـسائل واحـدخدمتی و آموزش را به عنوان رابط تعيين نمودند و با كميته آموزش همكـاري خود را شروع كردند. سازمان درسال 1354تصميم گرفت كه رابطين، عـضو كميتـه آموزش باشند، بنابراين در سال 1355كميته آموزش تـشكيل شـد و مـسئوليت آموزشِ واحدها به خود آنها واگذار گرديد و اين ساختار تا پيروزي انقلاب اسـلامي ادامه داشت. 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي با توجه به ضرورت فعاليـت­ هـاي ديگـر، عملاً امور آموزش متوقف گرديد. اما پس از مدت كوتـاهي واحـد آمـوزش فعاليـت خود را از سر گرفت تا اين كه در سال1366 «اداره كل بازآموزي» تشكيل شد و برگزاري دوره هاي بدوخدمت را در دستور كار خود قرار داد. به تدريج فعاليتهاي آموزشي ديگري نيز در فهرست مجموعه وظایف این اداره کل قـرار گرفـت و در نهايـت درسال 1378 «اداره كل بازآموزي » بدون تغيير در ساختار بـه «اداره كـل آمـوزش« تغيير نام داد.

در شهريور 1386بخشنامه مهم رياست سازمان در رابطه با آموزش کارکنان صـادر شـد. از آنجـا كـه مبـاني صدور اين بخشنامه مهـم، تـشخيص ضـرورت يكپارچـه شـدن آمـوزش در كـل سازمان و عزم جمعي معاونین محترم بود، شوراي عالي ساختار با ارتقاي ساختار «اداره كل آموزش » به سطح «مركز آموزش صدا و سيما» كه تغييرات سـاختاري و مـديريتي جديدي در آن اتفاق افتاد، موافقت نمود. بر اين اساس مركز آموزش از 5 گـروه علمي- آموزشي؛ شامل گروه های عمومي و مديريت، فني و مهندسي، صدا، سيما و خبرو نيز اداره كل اجرا و پشتيباني، مدیریت ارزشيابي و سنجش اثربخشي آموزشي و مدیریت ارتباطات آموزشي تشکیل شد. افزون بر آن دبيرخانه شوراي هماهنگي گروه هاي علمي آموزشي و بانك اطلاعات نیز زير نظر مستقيم رئـيس مركـز فعاليـت مـي کردند. 

در اردیبهشت سال 1394 در راستای چابک سازی واحدهای مدیریتی سازمان «مرکز آموزش صدا و سیما» به «اداره کل آموزش سازمان» تغییر نام داد و ساختار آن نیز تغییراتی کرد. در این ساختار سه گروه آموزشی مشاغل تولیدی، مشاغل فنی و مهندسی و عمومی و مدیریت در کنار مدیریت اجرا و پشتیبانی آموزش و مدیریت ارتباطات و ارزشیابی آموزش فعالیت داشتند. همچنین مدیریت آموزش 4 معانت (سیما، صدا، خبر و برون مرزی) نیز به عنوان مدیریت های صفی در ساختار این اداره کل قرار گرفتند.

آخرین تغییرات صورت گرفته در ساختار این اداره کل در بهمن ماه سال94 انجام شد که بر اساس آن بخش های مختلف این اداره کل عبارتند از مدیریت طراحی آموزشی، مدیریت اجرا و پشتیبانی آموزش، مدیریت ارزشیابی و ارتباطات آموزشی و مدیریت های آموزش معاونت های صدا، سیما، خبر، توسعه و فناوری رسانه و برونمرزی.

لیست مدیران فعلی اداره کل آموزش سازمان

ردیف

پست مدیریتی

نام و نام خانوادگی

1

مهدی حاجی سیاری

مدیر کل آموزش سازمان

2

 صدیقه سادات معین

مدیر طراحی آموزشی

3

اسماعیل مرزبان

مدیر اجرا و پشتیبانی آموزش

4

علیرضا دهقانی

مدیر ارزشیابی و ارتباطات آموزشی

5

طاهره کلانکی

مدیر آموزش معاونت سیما

6

مجتبی دستور

مدیر آموزش معاونت امور استان ها

7

مهدی شیخ الاسلامی

مدیرآموزش معاونت سیاسی

8

محمدحسن بحرینی

مدیر آموزش معاونت توسعه و فناوری رسانه

9

علی ارسلانی

مدیر آموزش معاونت برون مرزی

10

احمد مهدوی

مدیر آموزش معاونت صدا

   

لیست مدیران کل یا روسای مرکز آموزش سازمان صدا و سیما از ابتدا تاکنون

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ شروع مدیریت

تاریخ پایان مدیریت

1

محمد صلواتی

1366

1372

2

سعادت شیخ

1372

1374

3

غلامرضا کوچک

1375

1378

4

محمد ایروش

1378

1380

5

محمد قلیها

1381

1382

6

وحید جلال زاده

1382

1384

7

محمدرضا معصوم زادگان

1384

1386

8

مرحوم محمد رضا کاشانی

1386

1389

9

 محمود اربابی

1389

1391

10

محمد مرکبی

1391

1393

11

مهدی حاجی سیاری

1393

تاکنون

 

ج: چشم انداز اداره کل آموزش صدا و سیما:

 ایجاد سازمان یادگیرنده در سطح جهانی و آماده سازی سازمان برای حضور در عرصه­ های مختلف رقابت رسانه ای بین­المللی به وسیله آموزش، تعالی و توانمند سازی سرمایه انسانی از طریق ارائه فعالیت­های آموزشی تخصصی، نوین، چند وجهی و متناسب با شرایط روز جهانی.

 د: بیانیه ماموریت اداره کل آموزش صدا و سیما:

آموزش سازمان، مجموعه ­ای است دانش بنیان که تمامی فعالیت­های یاددهی ـ یادگیری سازمان را در راستای «تربیت نیروهای انقلابی و کارآمد» برای رسانه ملی با بهره گیری از علم و فناوری روز برای تحقق سازمان یادگیرنده، تعریف و اجرا می ­نماید.

 اهداف،راهبردها و برنامه ها اداره کل آموزش صدا و سیما:

 اهداف آموزش و بهسازی سرمایه انسانی سازمان، راهبردهای مربوط به هر هدف و برنامه های مرتبط با هر راهبرد عبارتند از:

 هدف یک: ایجاد نظام آموزش کارآمد، نظام­مند و ساختار یافته بر پایه اصول و فرآیندهای علمی با نگاه آینده نگرانه.

راهبرد نخست: طراحي و اجراي زیرساخت های نظام آموزش و بهسازی سرمایه انسانی سازمان.

 برنامه ها: 

 1. طراحی و تصویب سند نظام آموزش و بهسازی سرمایه انسانی سازمان؛
 2. طراحی و ایجاد سازوکار مناسب با هدف انطباق و پیوستگی آموزش با مسیر پیشرفت شغلی، با اولویت غنی‌سازی مشاغل و حرکت از مشاغل ساده و محدود به مشاغل چندلایه و چندوجهی؛
 3. برنامه‌ریزی جامع به منظور افزایش سرانه آموزشی کارکنان و مدیران متناسب با سرانه آموزشی سازمان های موفق داخلی و خارجی؛
 4. طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی بصیرتی و اخلاق حرفه‌ای برای کارکنان و مدیران سازمان با اولویت منابع انسانی کلیدی و حرفه‌ای؛
 5. طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی روزآمد به منظور نیل به جایگاه رسانه پیشرو در منطقه و کشورهای اسلامی؛
 6. شناسایی، استقرار و بهره‌برداری کامل از نرم‌افزار کارآمد سیستم مدیریت آموزش [1](TMS)و سیستم مدیریت یادگیری (LMS)[2]؛
 7. بهره‌گیری از شیوه‌های نوین و مؤثر آموزشی و استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی.
 8. برون سپاری بخشی از دوره های آموزشی و نظارت نظام­ مند براجراي اثربخش برنامه های آموزشي.

  

راهبرد دوم: جانشین ­پروری و تربیت مدیران آینده رسانه.

 برنامه ها: 

 1. طراحی و استقرار بانک اطلاعات آموزشی مدیران سازمان؛
 2. طراحی نظام شناسایی و انتخاب افراد مستعد در مشاغل مختلف به منظور کادرسازی برای تصدی مسئولیت های آینده رسانه براساس الگوی مبتنی بر مدل­های شایستگی؛
 3. تدوین برنامه آموزشی جامع برای ارائه انواع آموزش­های دانشی، بینشی و مهارتی ویژه مدیران برای پست های مختلف؛
 4. تشکیل کانون ارزیابی[3] به منظور ارزیابی عملکرد مدیران و احراز شایستگی پست سازمانی؛
 5. تدوین و اجرای برنامه جامع آموزش و بهسازی مدیران به منظور ارتقای دانش و توانمندی آنها در زمینه مهارت‌های مدیریتی و همچنین تحولات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فضای مجازی. 

راهبرد سوم: ایجاد و بهره برداری سامانه مدیریت دانش. 

برنامه ها: 

 1. طراحی و استقرار سامانه جامع مدیریت دانش در سازمان؛
 2. آموزش، فرهنگ سازی و ایجاد بسترهای لازم برای به اشتراک گذاری دانش سازمان با استفاده از تجارب و دستاوردهای علمی روز دنیا مبتنی بر توصیه­ های دین مبین اسلام؛
 3. طراحی، تدوین و اجرای نظام مستندسازی تجربیات و ایجاد بانک اطلاعات دانشی به منظور بهره­ گیری از دانش آشکار و ضمنی سازمانی. 

راهبرد چهارم: تبیین و ارتقاي نقش و جايگاه آموزش در سازمان. 

برنامه ها: 

 1. باز تعریف فرآیند آموزش در بستر سازمان؛
 2. باز مهندسی ساختار، تشكيلات و الگوي کمی و کیفی نيروي انساني آموزش سازمان منطبق با تحولات ساختاري سازمان؛
 3. تقویت واحدهای آموزشی برای انجام اثربخش فعاليّت­ هاي محول شده به آنها؛
 4. ارائه راهكارهايی به منظور حضور فعال­تر آموزش سازمان در مصادر تصميم­ گيري براي توسعه منابع انساني سازمان از جمله در كميته­ هاي تخصصي و نظام جذب، ارزيابي و ارتقاي كاركنان؛
 5. اعتباربخشی به آموزش­ ها از طریق اعطاي گواهينامه و کارت صلاحیت حرفه­ای به شرکت کنندگان در دوره­ های آموزشی. 

هدف دو: توسعه کمی و کیفی آموزش در سازمان. 

راهبرد پنجم: توسعه كيفي دوره های آموزشی سازمان. 

برنامه ها: 

 1. شناسایی، جذب و آموزش نيروي انساني متخصص مورد نياز اداره کل آموزش ترجیحا از بین نیروی انسانی موجود سازمان؛
 2. شناسايي نيروهاي نخبه درون (به ویژه نیروهای بازنشسته) و برون سازمانی و استفاده از آنها در بهینه سازی فرآيندهاي آموزشي به خصوص طراحي و تدريس؛
 3. بهره­ گیری از شيوه­ هاي نوین و مؤثر آموزشي از قبيل آموزش­ هاي كارگاهي، آموزش­هاي تعاملي و گروهي و همچنین استفاده از نرم افزارهای چند رسانه­ اي[4] براي تسهيل در انتقال مطالب به فراگیران؛
 4. برنامه ­ریزی و تلاش برای رفع نقاط ضعف نظام آموزش کارکنان در سازمان؛
 5. ايجاد سازوكار اعتبار بخشي برنامه­ هاي آموزشي مطابق با استانداردهاي علمی برنامه ­ريزي آموزشی و درسي؛
 6. طراحی، اجرا و بهره­ گیری مستمر از روشهای ارزشیابی نوین فعالیت­ های آموزشی؛
 7. اخذ بازخورد مداوم از ارزشيابي آموزشي دوره­ ها، محتوا، مدرسان و... به منظور بهبود طراحي واجرای آموزش؛
 8. اعمال نظارت كارآمد بر روند تحصيلي دانشجويان بورسيه؛
 9. تدوین روش شناسی آموزش با مشخصات بومی رسانه ملی.

 

راهبرد ششم: افزايش ضريب نفوذ[5] آموزش در سازمان با گسترش آموزش­هاي غيرحضوري. 

برنامه ها:

 1. اجرا و گسترش نظام آموزش از راه دور، آموزش الکترونیک[6]، برروی خط [7]و .... .
 2. توليد منابع آموزشي غيرحضوري نظير چند رسانه ­ای، برنامه­ هاي آموزشي راديويي و تلويزيوني و ساير منابع متناسب با نوع محتوا؛
 3. تولید نشريات الکترونیکی علمي ـ آموزشي تخصصی مشاغل گوناگون ویژه کارکنان و مدیران؛
 4. آموزش و تربیت کارشناسان آموزش حرفه­ ای و متخصص در زمینه سناریو نویسی برای تولید محتوای الکترونیکی و ....
 5. سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرای آموزش­های مجازی.

 

راهبرد هفتم : بسط همكاري هاي آموزشي بين المللي و تبدیل اداره کل آموزش به مرکزی برای ارائه آموزش­های تخصصی رسانه ای و مدیریتی. 

برنامه ها: 

 1. اجراي دوره­ هاي آموزشي براي راديو و تلويزيون­ هاي كشورهاي اسلامي و كشورهاي درحال توسعه متقاضي؛
 2. گسترش اعزام همكاران حائز شرایط علمی و شغلی به دوره هاي آموزشي كوتاه­ مدت خارج از كشور؛
 3. استفاده حداکثری از ظرفیت مؤسسات آموزشي بين­ المللي در موضوعات جديد متناسب با نیازهای فناورانه و رسانه ای سازمان؛
 4. ارتباط و تعامل سازنده با دانشگاه­ ها و موسسات آموزشی معتبر خارجی به منظور اخذ بورس تحصیلی و فرصت های مطالعاتی برای کارکنان و مدیران و تبادل دانشجو و مدرس؛

 

[1]- Training Management System

 [2] - Learning Management System

 [3]- Assessment Center

 [4]- Multi media

 [5]- شاخصی است کمُی که میزان گسترش دامنه نفوذ فعالیت­ های آموزشی را در بین کارکنان و مدیران سازمان نشان می­دهد و شامل درصدی از کارکنان و مدیران سازمان است که از خدمات آموزشی سازمان بهره مند می­شوند.

 [6]- E-Learning

 [7]- Online