برگزاری دومین نشست اقتصاد مقاومتی با موضوع «استراتژی رسانه در مسئله قیمت»
در پی استقبال از نشست قبلی اقتصاد مقاومتی با موضوع «جایگاه و اهمیت اقتصاد در رسانه» درتاریخ26 مرداد ماه به همت آموزش معاونت سیما دومین نشست اقتصاد مقاومتی با عنوان «استراتژی رسانه در مسئله قیمت»با حضور بیش از 30 نفر از مدیران و برنامه سازان به صورتworkshopبا حضور مدرس آقای دکترپیغامی در دانشگاه صدا و سیما برگزار گردید.

در پی استقبال از نشست قبلی اقتصاد مقاومتی با موضوع «جایگاه و اهمیت اقتصاد در رسانه» درتاریخ26 مرداد ماه به همت آموزش معاونت سیما دومین نشست اقتصاد مقاومتی با عنوان «استراتژی رسانه در مسئله قیمت»با حضور بیش از 30 نفر از مدیران و برنامه سازان به صورتworkshopبا حضور مدرس آقای دکترپیغامی در دانشگاه صدا و سیما برگزار گردید.
در این نشست آقای دکتر عادل پیغامی (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)) به بحث پیرامون قیمت تعادلی، نقش قیمت های نسبی در اقتصاد، انواع خریدار و فروشنده، بازارها، نرخ ارز، بازیگران بازار ارز و .... پرداختند.
پس از بیان مطالب فوق و ارائه مثالها در ساعت پایانی نشست پرسش و پاسخ هایی توسط مدرس و شرکت کنندگان انجام شد که هر کدام از مخاطبان نظرات و سوالهای خود را بیان کردند.
با توجه به حساسیت موضوع واستقبال مخاطبان کارگاه های آموزشی در این حوزه در ماه های آتی ادامه خواهد شد.

تاریخ انتشار: چهارشنبه 27 مرداد 1395