لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته چهارم آبان ماه (24 تا 99/8/29)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته چهارم آبان ماه (24 تا 99/8/29) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: چهارشنبه 21 آبان 1399