لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته چهارم مهرماه (19 تا 99/7/24)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته چهارم مهرماه (19 تا 99/7/24) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: چهارشنبه 16 مهر 1399