برگزاری کارگاه آموزشی "سیاستگذاری در مدیریت رسانه"
کارگاه آموزشی«سیاستگذاری و مدیریت در رسانه های نوین» با هدف ارتقاء سطح دانش و بینش و مهارت مدیران رسانه های صوت و توصر فراگیر به همت مدیریت آموزش سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر، در تاریخ 97/10/6دردانشگاه صداوسیما برگزارشد.

در این کارگاه آموزشی که 27 نفر ازفعالان حوزه صوت و تصویر فراگیر و مدیران متقاضی مجوز فعالیت رسانه ای در فضای مجازی حضور داشتند آقای دکتر حسین رضی عضو هئیت علمی دانشگاه صدا و سیما به مدت 8 ساعت به تشریح مباحث سیاستگذاری در مدیریت رسانه پرداختند.

ایشان در ابتدا سیاستگذاری را، طراحی مسیر تغییر از وضع موجود به وضع مطلوب تعریف نمودند. از دیدگاه ایشان، در سیاستگذاری مسیر هایی وجود دارد که امکان دارد واضح و روشن و مبهم و ناشناخته باشد اگر مسیر مبهم و ناشناخته باشد افراد باید مسیری را برای سیاستگذاری طراحی نموده و طبق آن برنامه ریزی نمایند. آقای دکتر رضی در ادامه، مراحل سیاستگذاری را به شناخت مسئله، در دستورقرار دادن، راه حل گزینی، تصمیم گیری، اجرا، و ارزیابی تقسیم بندی نمودند. ایشان سیاستگذاری در مدیریت رسانه های جدید و فضای مجازی را به دوبخش ضرورت ها و زمینه ها دسته بندی کردند. عضو هئیت علمی دانشگاه صداوسیما ضرورت ها را به عنوان تغییر، تنوع مسائل، ذواق شدن مخاطب و رقبای جدید مورد ارزیابی قرار داده و زمینه ها را به نظریه ها و الگو های ارتباطی و رسانه ای، فن آوری، مخاطب شناسی و مطالعه بازار و اثر سنجی مورد اشاره قرار داده و به تجزیه و تحلیل هر یک ازآنها پرداختند. در ادامه ایشان مدل های سیاستگذاری را که شامل مدل عقلایی، مدل جزیی- تدریجی، مدل بحران و مدل اجتماعی بیان نموده و این مدل ها را یکی از مهمترین مدل های مدیریت رسانه های جدید ذکر کرده و به تشریح هر یک از آنها پرداختند. ایشان در ادامه به مباحث خود به نقش سیاستگذاری و کارکرد های آن در آموزش، اطلاع رسانی و خبر، تفریح و سرگرمی، تبلیغ و راهنمایی و رهبری و نظارت به اجمال توضیحاتی را بیان نمودند. در پایان در این کارگاه آموزشی فراگیران به بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه در این نشست پرداختند.

پیوستها

تاریخ انتشار: شنبه 15 دی 1397