لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته سوم آبان ماه (17 تا 99/8/22)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته سوم آبان ماه (17 تا 99/8/22) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: چهارشنبه 14 آبان 1399