در سومین جلسه ستاد رسانه ای بیانیه گام دوم انقلاب تاکید شد: اهمیت جوان سازی جمعیت و تربیت انقلابی نسل جدید
در سومین جلسه ستاد رسانه ای بیانیه گام دوم انقلاب تاکید شد: اهمیت جوان سازی جمعیت و تربیت انقلابی نسل جدید

تاریخ انتشار: یکشنبه 25 خرداد 1399