برگزاری کارگاه‌های آموزشی راهبری آزمون نگارش رسانه‌ای
در راستای پاسداشت زبان و ادبیات فارسی در رسانه ملی و کمک به متصدیان مشاغل تولیدی برای موفقیت در آزمون زبان فارسی، سه عنوان کارگاه آموزشی برای حدود 200 نفر از همکاران سازمانی برگزار می‌شود.

این کارگاه‌های آموزشی با هدف ارتقای دانش و مهارت فراگیران برای استفاده صحیح از زبان و ادبیات فارسی در برنامه‌های صدا و سیما به مدت 24 ساعت طراحی شده است. بر اساس برنامه تنظیم شده قرار است این کارگاه‌های آموزشی در دو مرحله از تاریخ 18 تا 98/3/20 و 21 تا 98/3/23 ویژه همکاران شاغل در تهران، در محل مرکز آموزشی امام رضا (ع)، توسط آقای امید جلوداریان و از تاریخ 19 تا 98/3/21  ویژه همکاران شاغل در مراکز استان‌ها، در محل مرکز قم، توسط آقای دکتر علی اصغر اسکندری برگزار شود.

شایان ذکر است شرکت افراد دعوت شده در این کارگاه آموزشی الزامی است و با توجه به محدودیت ظرفیت محل برگزاری، امکان پذیرش سایر همکاران وجود ندارد.

   فراگیران پس از پایان کارگاه آموزشی بایستی کلیاتی درباره زبان فارسی بدانند، ویژگی‌های زبان معیار را بشناسند، خطاهای دستوری، ساختاری و جمله بندی را تشخیص دهند، واژگان، تعابیر و اصطلاحات و عبارت های تکراری و زائد و ناقص و نارسا را تشخیص و حذف کنند، رسم الخط را یک‌دست و غلط های املایی را اصلاح و نشانه گذاری‌های متن را به درستی اعمال کنند، مبانی ساده‌نویسی و درست‌نویسی را به صورت عملی در متن به کارگیرند، خط فارسی را بر اساس مصوبه دستور خط فرهنگستان بنویسند و اهمیت و تاریخچه خط و زبان را در چند سطر شرح دهند.

 

تاریخ انتشار: یکشنبه 12 خرداد 1398