برگزاری کارگاه آموزشی"تفکر انتقادی در رسانه" ویژه مدیران طرح و برنامه سیمای استان‏ها در مرکز خراسان رضوی
کارگاه آموزشی "تفکر انتقادی دررسانه" ازتاریخ96/11/11 تا 96/11/13 به صورت منطقه ‏ای و با حضور21 نفر از مدیران20مرکز در خراسان رضوی برگزار می‏شود

پس از انجام برنامه‏ ریزی‏ های انجام شده توسط اداره کل آموزش، این کارگاه ویژه مدیران طرح و برنامه سیما به مدت 18 ساعت با حضور مدرس کارگاه آقای حمیدرضا حافظی و فراگیران آن که از مـراکز: زنجان، خراسان شمالی، گیلان، همدان، بوشهر، اردبیل، چهار محال و بختیاری، لرستان، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، قزوین، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، اصفهان، کرمان، ایلام، یزد، قم و اراکدعوت شده اند اجرا می شود.

در خصوص اهمیت و ضرورت برگزاری کارگاه مذکور باید گفت: بررسی، تصویب و نظارت در مراحل پیش تولید ساخت برنامه های تلویزیونی که شامل تطابق برنامه ها  با اهداف و استراتژي های سازمان، تصويب طرح و متن، الويت هاي زماني، موضوعي، ارزشي، فرهنگ سازي با توجه به اهداف افق رسانه و ... است از جمله وظایف مدیران طرح برنامه در سازمـــان محسوب می‏شود. نظر به موارد ذکر شده برگزاری کارگاه مذکور به منظور افزایش تفکر انتقادی مدیران با شناخت از ملاک های علمی و هنری برنامه سازی و انتخاب راهبرد مناسب در جهت تحلیل و تصویب برنامه ها با نگاه تخصصی و هم راستا با اهداف سازمانی و همچنین حساسیت شغلی مدیران طرح و برنامه در بدو انتصاب در سازمان ضروری است. کارگاه "تفکر انتقادی در رسانه" با در نظر داشتن این ضرورت ها با هدف تعمق تخصصی و زیباشناسانه در فرم و همچنین تحلیل محتوایی برنامه هادر راستای درک و داوری صحیح تر برنامه های تلویزیونی توسط اداره کل آموزش طراحی شده است.

دراین کارگاه ملاک های مهم درک و داوری فیلم، تجزیه و تحلیل دقیق و نمابه نمای فیلم های کوتاه، سکانس هایی از فیلم های بلند و همچنین سکانس هایی از سریال های برجسته تلویزیونی جهان مورد بررسی قرار گرفته و به منظور پرهیز از داوری سلیقه ای و تمرکز بیشتر روی مباحث، پرسش نامه ای نزدیک به 100 شماره که بر اساس مباحث کارگاه تنظیم و طبقه بندی شده است در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفته و تمرین های کارگاهی بر اساس آنها انجام می‏گیرد.

انتظار می رود فراگیر پس از پایان این کارگاه، بتواند با بکارگیری مطالب ارائه شده و تمرین های کارگاهی متن یک فیلم کوتاه و سکانس مورد نظر مدرس را بر اساس عناصر میزانسن تحلیل و ارزیابی  نماید.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 11 بهمن 1396