برگزاری کارگاه‌ آموزشی «مدیریت چینش کنداکتور» در مرکز اردبیل (منطقه‌ای)
این کارگاه‌ آموزشی با هدف توانمندسازی فراگیران در به کارگیری دانش و مهارت ترسیم نمودار سینوسی برای جدول پخش برنامه های خبری با توجه به زمان بندی آن بر اساس سیاست‌های رسانه‌ای و اهمیت موضوع خبر، به منظور ایجاد جذابیت و بازیابی افکار عمومی واثرگذاری بر ذهن مخاطب هدف برگزار شد.

 کارگاه‌ آموزشی مدیریت چینش کنداکتور توسط آقای سید شهریار گنجی  از تاریخ 8/27 الی 98/8/28  به مدت 16 ساعت تدریس شد و فراگیران (سردبیران، دبیران خبر، خبرنگاران و گزارشگران) از مراکز اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و مهاباد بودند.

فراگیران پس از پایان کارگاه آموزشی بایستی بتوانند فنون و شیوه های کنداکتور نویسی را برای برجسته سازی خبر تلویزیونی به کار گیرند، با به کارگیری شیوه های کنداکتورنویسی عناوین مناسبی را ترکیب و خلق کنند، با زمان بندی و زمان‌سنجی مناسب، بسته های خبری را در قالب‌های ارائه خبر به درستی توزیع کنند، با استفاده از عناصر شکل و محتوا درترکیب متن، صوت و تصویر، کنداکتور مناسبی راتنظیم کنند و کاربرد عناصر بصری در بسته های خبری اولویت بندی شده در کنداکتور را به درستی تحلیل کنند.

پیوستها

تاریخ انتشار: شنبه 2 آذر 1398