لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته دوم آبان ماه (10 تا 99/8/15)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته دوم آبان ماه (10 تا 99/8/15) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: چهارشنبه 7 آبان 1399