برگزاری کارگاه آموزشی مستندسازی خبری برای کارکنان معاونت سیاسی
این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای سطح دانایی، توانایی (مهارت)، نگرش فراگیران و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی، شغلی و سازمانی، توانمندسازی و تسلط فراگیران درساخت مستند خبری تلویزیونی به منظور بیان واقعیت و تأثیر مفهوم آن بر ذهنیت و نگرش مخاطب نسبت به یک موضوع معین اجرا می‌شود

کارگاه آموزشی مستندسازی خبری برای فراگیرانی با عناوین شغلی دبیر خبر، خبرنگار و ارزیاب برنامه شاغل در معاونت سیاسی از تاریخ 9/30 تا 98/10/5   همه روزه از ساعت 9 تا 13 به مدت 24 ساعت در ساختمان آموزشی امام رضا(ع) در حال برگزاری است و مدرس  آن آقای سید حسین سبطی می­باشد.

   فراگیران پس از پایان کارگاه آموزشی بایستی بتوانند ارکان و ویژگی های مستند را بیان کنند، مستند خبری و مفاهیم مجاور را تشخیص داده و تفکیک کنند، مستند خبری را تحلیل و براساس اصول ساخت مستند خبری, مستندسازی کنند.

پیوستها

تاریخ انتشار: شنبه 30 آذر 1398