برگزاری دوره آموزشی خنثی‌سازی عملیات روانی رسانه‌های بیگانه در مرکز سیستان و بلوچستان
اداره کل آموزش سازمان با هدف توانمندسازی عوامل برنامه‌ساز انتخابات برای شناسایی مسیر، راه و روش مقابله صحیح با جنگ نرم دشمن در فضای مجازی، دوره آموزشی خنثی‌سازی عملیات روانی رسانه‌های بیگانه را در مرکز سیستان و بلوچستان توسط مدرس دوره آقای محمد مهدی مومنی‌ها از تاریخ 12/10 تا 99/12/11 به مدت 16 ساعت برگزار مي نمايد.

فراگیران پس از پایان دوره آموزشی بایستی بتوانند مدل‌های عملیات روانی رسانه‌ها را در فضای مجازی بشناسند، مصادیق و کاربردهای عملیات روانی را در فضای مجازی تشخیص دهند، فنون عملیات روانی رسانه‌ها را در فضای مجازی به ‌درستی پیاده‌سازی کنند و  تاکتیک‌های (راه‌کنش‌های) عملیات روانی  را در فضای مجازی هوشمندانه پیاده‌سازی نمایند.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 10 اسفند 1399