لیست برخی از دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته سوم اسفندماه (16 تا 99/12/20)
لیست برخی از دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته سوم اسفندماه (16 تا 99/12/20) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: چهارشنبه 13 اسفند 1399