لیست برخی از دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته دوم اسفندماه (9 تا 99/12/14)
لیست برخی از دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته دوم اسفندماه (9 تا 99/12/14) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: چهارشنبه 6 اسفند 1399