لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته جاری (16 تا96/10/21)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته جاری (16 تا96/10/21) بدین شرح می باشد:

 

تاریخ انتشار: چهارشنبه 13 دی 1396