لیست برخی از دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته اول اسفندماه (2 تا 99/12/6)
لیست برخی از دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته اول اسفندماه (2 تا 99/12/6) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: چهارشنبه 29 بهمن 1399